Köpevillkor – Privatkonsumenter


Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

Tillämplighet
Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för www.fingersandtoes.se.
Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

Beställning
För det fall beställaren är under 18 år måste målsmans tillstånd inhämtas innan köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt medför att www.fingersandtoes.se lider ekonomisk skada, polisanmäls. www.fingersandtoes.se friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i www.fingersandtoes.se sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Bekräftelse
Efter det att vi tagit hand om din beställning får du en bekräftelse och ordernummer via e-post. Använd detta ordernummer om du tar kontakt med oss. Skulle uppgifterna på din bekräftelse inte stämma ber vi dig att kontakta vår kundtjänst snarast via e-post info@fingersandtoes.se)

Betalning
Moms ingår i alla priser, men fraktkostnad tillkommer. Betalning görs mot kortbetalning via Internet. Vi använder DIBS betalsystem (www.dibs.se), vilket möjliggör betalning med Visa, MasterCard, Diners och American Express.
Vid försäljning via konto-/kreditkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts. Ingen extra avgift utgår för kortbetalning

www.fingersandtoes.se reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga www.fingersandtoes.se att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Leverans och avbeställning
Beställningar mottagna före kl. 12.00 på måndag till torsdag kommer att behandlas samma dag, för leverans inom 3 arbetsdagar. Beställningar mottagna på fredagar, lördagar och söndagar kommer att behandlas påföljande måndag.
Leverans sker per post / spedition. Leverans av beställd tjänst enligt order.
I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med www.fingersandtoes.ses köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning av produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från www.fingersandtoes.se per e-post.

Ägandesrättförbehåll
Alla varor förblir www.fingersandtoes.se egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel
www.fingersandtoes.se ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. www.fingersandtoes.se bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatibilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Reklamationsvillkor och ångerrätt
Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta www.fingersandtoes.se reklamationsavdelning på telefon 08-68444990, via e-post info@www.fingersandtoes.se uppge order-id samt orsak till reklamationen. Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k. RN (returnummer), som sedan är giltigt i 14 dagar.

Vid samtliga fall då en vara returneras till www.fingersandtoes.se skall kunden först ha erhållit ett RN. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN. Kunden bör skriva erhållet RN på paketlappen så att originalförpackningen ej skadas. Defekta produkter som returernas till www.fingersandtoes.se bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. Hos www.fingersandtoes.se har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:-+ moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. www.fingersandtoes.se förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 5 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan får ej vara använd. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta www.fingersandtoes.se för erhållande av ett RN. Returfrakten bekostas av konsumenten.

Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.
Om en vara är transportskadad skall www.fingersandtoes.se kontaktas inom fem dagar för information om ersättning.

Outlöst försändelse
För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till www.fingersandtoes.se, debiteras en avgift om 250:- + moms för att täcka www.fingersandtoes.se kostnader för transport och administration.

Transportskadat gods
Om en vara från www.fingersandtoes.se skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (vanligtvis Posten 020-340 340) dock senast inom 7 dagar.

Force Majeure
Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför www.fingersandtoes.se kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att www.fingersandtoes.se befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Övrigt
www.fingersandtoes.se förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har www.fingersandtoes.se rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. www.fingersandtoes.se skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt

Leveransavgift
Leveransavgiften väljer du i systemet och i totalpriset. Den gäller för leverans inom Sverige på upp till 0,5 kg.

Utlandsbeställningar
Ej möjligt.

Behandling av personuppgifter
Uppgifter som lämnas till www.fingersandtoes.se (Gioconda gruppen AB 556851-1033) vid beställningar över Internet lagras av oss för att vi ska kunna utföra den beställda tjänsten samt för faktureringsändamål. Vid beställningar lagras, förutom de uppgifter som ges av kunden, även IP-nummer och tid för beställningen (ordertid). Personuppgiftsansvarig är www.fingersandtoes.se (556851-1033) AB. Företaget lämnar aldrig ut eller säljer vidare adressuppgifter eller e-postadresser till tredje man, med undantag för rättsliga ärenden.

Personuppgiftslagen - PUL
Du har rätt att ta del av Dina personuppgifter som finns registrerade hos oss. För att lämna ut uppgifter krävs enligt Personuppgiftslagen att Du sänder in en undertecknad begäran till: info@fingersandtoes.se
Om de registrerade uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har Du rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas. Den angivna e-mailadressen gäller endast för administrativa frågor.

Tillfälliga cookies
I en del funktioner på www.fingersandtoes.se, till exempel beställningsformuläret, använder vi något som kallas "sessions-id", tillfälliga cookies, för att kunna sända rätt webbsidor till rätt person. Det betyder att vår server sänder en så kallad "sessions-cookie" med ett unikt id-nummer till Din dator varje gång Du besöker vår webbplats. Utan den skulle Du till exempel inte kunna backa i beställningen utan att behöva fylla i alla uppgifter på nytt varje gång. En sessions-cookie (tillfällig cookie) sparas inte av Din dator utan lever bara till Du stänger av datorn. Denna typ av cookie används enbart för att funktioner på www.fingersandtoes.se.se skall fungera. Den ger oss ingen information om Dig som användare och den kan inte heller förmedla några virus till Dig.